Polityka prywatności

Polityka prywatności, oraz obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po podaniu ich w Serwisie zukowska.com.pl , jest Właściciel Serwisu: p. Poseł na Sejm RP Anna-Maria Żukowska, której Biuro Poselskie znajduje się przy ul. Złotej 9 lok. 4, 00-019 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby, lub za pośrednictwem adresu email: anna.maria.zukowska.lewica@gmail.com

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzyma je od Państwa podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego/kontaktowego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższym celu:

  • nawiązania kontaktu zgodnie ze wskazanym celem (w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego / kontaktowego)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc nawiązać kontakt zgodnie ze wskazanym celem:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, Administrator nie będzie mógł nawiązać z Państwem kontaktu.

Dodatkowym polem, które może, ale nie musi być podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego / kontaktowego jest:

  • numer telefonu

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu realizacji celu, nie dłużej niż przez 1 rok. Przetwarzanie Państwa danych może zakończyć się wcześniej w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Po odwołaniu zgody państwa dane nie będą przetwarzane.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane na polecenie Administratora mogą być:

  • wyłącznie w celach świadczenia usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, na której znajduje się Serwis: HEDEA Krzysztof Osiecki, ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies, oraz w postaci informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Przetwarzanie plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików cookies zawarte są w punkcie 6 Polityki cookies.